OBSZARY POMOCY

 

DYSLEKSJA • DYSGRAFIA • DYSORTOGRAFIA • DYSKALKULIA

OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY • AFAZJA • DYSLALIA • SLI • ADHD

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA • TRUDNOŚCI W NAUCE • UCZEŃ ZDOLNY

 

Nasza Poradnia zatrudnia doświadczonych specjalistów, którzy diagnozują i opiniują,
udzielają konsultacji, porad, a także prowadzą terapie.

 

ZADANIA PORADNI

 

 • działalność diagnostyczna (psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna oraz neurologopedyczna), np.:
  • diagnoza zaburzeń mowy,
  • ocena poziomu rozwoju psychoruchowego, intelektualnego,
  • badanie gotowości szkolnej dziecka,
  • badanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, w tym m.in.:
   • ryzyka dysleksji rozwojowej,
   • specyficznych trudności w uczeniu się/dysleksja rozwojowa (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia),
   • deficytów i zaburzeń rozwojowych wymagających dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia,
  • diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej,
  • badanie przyczyn trudności emocjonalnych,
  • określenie przyczyn niepowodzeń wychowawczych,
  • ocena występowania zaburzeń zachowania,
  • diagnoza predyspozycji i preferencji zawodowych,

 

 • wydawanie opinii, w sprawach:
  • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
  • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
  • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, tzw. edukacja domowa,
  • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
  • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
  • specyficznych trudnościach w uczeniu się/dysleksji rozwojowej,
  • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
  • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
  • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
  • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
  • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu itp.),

 

 • prowadzenie terapii:
  • logopedycznej, neurologopedycznej np.:
   • stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień w tym zakresie. (ORM, SLI),
   • korygowanie zaburzeń mowy, w tym wad wymowy. (seplenienie, reranie, mowa bezdźwięczna, mowa dziecka z rozszczepem, dysartria,
   • przywracanie mowy w przypadku jej utraty (afazja),
   • optymalizowanie sprawności językowej,
  • psychologicznej, np.:
   • rozwiązywanie problemów emocjonalnych,
   • radzenie sobie w sytuacjach występowania problemów osobistych,
   • radzenie sobie z problemami i podłożu nerwicowym i związanymi ze stresem,
   • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w relacjach z innymi,
   • pomoc w sytuacjach kryzysowych - rodzinnych, szkolnych, zawodowych, sytuacjach traumatycznych,
   • optymalizowanie poczucia własnej wartości,
   • rozwijanie predyspozycji i uzdolnień,
   • trening pamięci i koncentracji uwagi,
   • terapia dzieci z diagnozą autyzmu i Zespołu Aspergera
  • pedagogicznej, np:
   • terapia ręki,
   • rozwijanie umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie), w tym terapia dziecka z ryzyka dysleksji rozwojowej,
   • terapia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji rozwojowej, dyskalkulii),
   • poprawa i optymalizowanie efektywności uczenia się dzieci i młodzieży,
   • wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego,
   • wstępna orientacja zawodowa dla młodzieży

 

 • udzielanie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, w tym m.in.:
  • radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
  • pomoc psychologiczna w sytuacji śmierci w rodzinie,
  • radzenie sobie z sytuacją rozwodu rodziców,
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych - rodzinnych, szkolnych, sytuacjach traumatycznych,
  • rozwijanie motywacji do zmiany,
  • rozwijanie umiejętność autoprezentacji,
  • doradztwo w kwestii wyboru zawodu lub orientacji w zakresie wyboru szkoły średniej,

 

 • udzielanie pomocy rodzicom (konsultacje/porady) np.:
  • porady wychowawcze,
  • problemy adaptacyjne dziecka w szkole,
  • przygotowanie dziecka do pojawienia się rodzeństwa,
  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między rodzeństwem,
  • radzenie sobie z nadpobudliwością psychoruchową dziecka,
  • radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi dziecka - lęk, nieśmiałość, niekontrolowana złość, agresja, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, problemy z samooceną,
  • trudności związane z okresem dorastania,
  • porady w sytuacji rozwodu rodziców,
  • pomoc psychologiczna w sytuacji śmierci w rodzinie
  • pomoc specjalistyczna rodzinie dziecka zagrożonego ryzykiem nieprawidłowego rozwoju,

 

 • prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży, np.:trening umiejętności społecznych,
  • trening pamięci i koncentracji uwagi,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – „Odkrywanie talentów”
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • trening /zajęcia relaksacyjne,

 

 • prowadzenie zajęć grupowych dla rodziców, np.:
  • grupa edukacyjna dla rodziców dzieci nadpobudliwych,
  • grupa wsparcia dla rodziców dzieci sprawiających problemy wychowawcze,

 

 • prowadzenia rodzinnych mediacji pozasądowych,

 

 • inne, w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów Poradni.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

DO GÓRY